Door onze website te bezoeken, accepteert u het gebruik van cookies voor statistieken. Meer info

Het woonzorgcentrum Sint-Augustinus vzw wenst, op de bouwstenen van de christelijke ethiek en de kwaliteitsvolle traditie van de Zwartzusters Augustinessen van Halle, haar opdracht te realiseren.Daarvoor heeft dit moderne woon– en zorgconcept voor ouderen diverse opvangmogelijkheden ter beschikking: een Rust– en VerzorgingsTehuis, een centrum voor Kortverblijf, een DagverzorgingsCentrum en Groep van assistentiewoningen.

Een menselijk woon-, leef– en zorgklimaat in een thuisvervangend milieu creëren voor valide, semivalide, zorgbehoevende en psychisch afhankelijke ouderen is dan ook het uitgangspunt voor de raad van bestuur, de directie, de medewerkers en de talrijke vrijwilligers.

Elke oudere dient de ruimte te krijgen om op basis van een eigen beslissingsrecht zijn/haar verblijf in ons centrum naar eigen inzicht in te richten en te organiseren, ongeacht hun herkomst en met respect voor ieders ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging. Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden. Wij willen een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening aanbieden die in overeenstemming is met de wensen en behoeften van de ouderen en hun dierbaren in de thuisvervangende zorg, de thuiszorgondersteunende zorg en de assistentiewoningen.

Niet enkel onze residentiële ouderen, maar ook hun familieleden en vrienden verdienen onze volle aandacht en respect. Wij opteren om samen te werken en te overleggen met diverse externe relevante actoren voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten in een woonzorgnetwerk.

Om steeds een verantwoorde hulp– en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, willen wij een gezond financieel beleid te voeren. Naar onze medewerkers en vrijwilligers toe wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel en toekomstgericht te ontplooien. Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak ter harte nemen, willen wij aan de vergunningsverlenende overheden alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen om te voldoen aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.